Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Strona główna

Aktualności

 
2017-03-16

Nabór na stanowisko dyrektora

 

WÓJT GMINY ŁAŃCUT

OGŁASZA KONKURSY

NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

  

L.p.

Nazwa placówki

Adres

Termin składania dokumentów

Planowany termin postępowania konkursowego

1.

Przedszkola Publicznegow Albigowej

Albigowa 478,
37-122 Albigowa

31 marca 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.

2.

Przedszkola Publicznego
w Handzlówce

Handzlówka 109A,
37-123 Handzlówka

31 marca 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.

3.

Przedszkola Publicznego
w Kraczkowej

Kraczkowa 217,
37-124 Kraczkowa

31 marca 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.

4.

Przedszkola Publicznego w Soninie

Sonina 267,
37-100 Łańcut

31 marca 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

5.

Przedszkola Publicznego w Wysokiej

Wysoka 81,
37-100 Łańcut

31 marca 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

6.

Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej

Albigowa 489,
37-122 Albigowa

05 kwietnia 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

7.

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Kraczkowa 311,
37-124 Kraczkowa

05 kwietnia 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

8.

Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Rogóżno 374,
37-112 Kosina

05 kwietnia 2017 r.

25 kwietnia 2017 r.

9.

Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie

Sonina 168,
37-100 Łańcut

05 kwietnia 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.

10.

Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Wysoka 49,
37-100 Łańcut

05 kwietnia 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.

 

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  §1, §2, §3, §5 oraz w §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2.   Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z §1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz.373 z późn. zm.), powinny zawierać:

a)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

— stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

— stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

— stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

d)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),

j)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.)
– nie dotyczy kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego,

k)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. Nr 1379 z późn. zm.) lub
w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

3.   Oferty należy składać:

-        w zaklejonej kopercie z podanym adresem do korespondencji, nr tel. kontaktowego, adresem e-mail,

-        z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (wpisać nazwę placówki, której konkurs dotyczy)”,

-        w terminie wskazanym w tabeli wyżej,

-        do Centrum Oświaty Gminy Łańcut, pok. 14, Wysoka 49, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy, tj. 700 – 1500. W przypadku nadesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Centrum Oświaty.

4.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łańcut.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez  Przewodniczącego  komisji  nie  później  niż  na  7  dni  przed  terminem posiedzenia komisji.

Ogłoszenie o konkursie pdf

  

Łańcut, dn. 16-03-2017

UG Łańcut
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij