Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut
  • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Strona główna

Aktualności

 
2017-04-27

Ogłoszenie - wyłożenie studium

Treść ogłoszenia link

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLV/430/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut oraz na podstawie
art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 maja do 5 czerwca  2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, w pokoju nr 33, oraz
o publikacji na stronie internetowej:
 http://bip.gminalancut.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut rozwiązaniami, odbędzie się 2 czerwca 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Łańcut, w pokoju nr 33,  o godz. 12:00.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39
i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie II-giej częściowej zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń II-giej częściowej zmiany studium, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do projektu II-giej częściowej zmiany studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łańcut, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca  2017 r.
 
Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez koniecznego opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 
Uwaga powinna zawierać, także oświadczenie wnioskodawcy wyrażającą zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia II-giej częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

UG Łańcut
 
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij