Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Strona główna

Serwis urzędowy

 

URZĄD GMINY ŁAŃCUT
ul. Adama Mickiewicza 2A
37-100 Łańcut

 


 Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7:00 – 16:30
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta przyjmują strony w poniedziałki 13:00 - 15:00

 


Sekretariat: pok. 16 (I p)
tel.: (+ 48) 17 225 22 65  fax (+48) 17 225 65 36
e-mail: ug@gminalancut.pl

 • bieżąca obsługa stron
 • zarządzanie pracą sekretariatu
 • obsługa środków łączności tj. centrali telefonicznej, poczty elektronicznej

Wójt Gminy: pok. 16 (I p)
tel.: (+48) 17 225 31 47, 225 66 03
e-mail: wojt@gminalancut.pl

Zastępca Wójta Gminy: pok. 16 (Ip.)
tel.: (+48) 17 225 63 60
e-mail: zastepca@gminalancut.pl

 


Sekretarz Gminy: pok. 15 (I p)
tel. (+48) 17 225 25 24, nr wewn. 107
e-mail: sekretarz@gminalancut.pl

 


Skarbnik Gminy: pok. 15 (I p)

tel.: (+48) 17 225 62 91 nr wewn. 108
e-mail: skarbnik@gminalancut.pl

 • udzielanie informacji na temat budżetu gminy dochodów i wydatków budżetowych
 • udzielanie informacji na temat wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz spraw związanych z ich ewentualnym umorzeniem, odroczeniem

 


PARTER


BIURO INFORMACYJNE

POK. 5 - hol
Tel.: (+48) 17 225 22 64, nr wewn. 103

 • obsługa środków łączności: centrali telefonicznej, faxu
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • udzielanie informacji ogólnych

 


REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

POK. 3
Tel.: (+48) 17 225 68 59, 225 69 06 nr wewn. 123, 125 
e-mail: podatki@gminalancut.pl

wymiar i pobór:

 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportu
 • sprawy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
 • sprawy dotyczące umorzeń podatku
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
 • wydawanie zaświadczeń o:
  • stanie majątkowym
  • dochodowości z gospodarstwa rolnego
  • nie zaleganiu w spłacie zobowiązań pieniężnych


POK. 4
Tel.: (+48) 17 225 69 05, nr wewn. 124

 • obsługa kasy

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

POK. 1
Kierownik GOPS
Tel.: (+48) 17 225 81 91, nr wewn. 132

POK. 2,6
Pomoc społeczna, pracownicy socjalni
Tel.: (+48) 17 225 81 90, nr wewn. 131; (+48) 17 225 69 14, nr wewn. 143

POK. 8
Świadczenia rodzinne
(Kraczkowa, Wysoka, Głuchów nr domów 1-399)
Tel.: (+48) 17 225 33 51, nr wewn. 387

POK. 9
Obsługa administacyjna GOPS
Tel.: (+48) 17 225 62 57, nr wewn. 130

POK. 39 (II) p.
Świadczenia rodzinne (Głuchów nr domów od 400 do końca, Cierpisz, Kosina, Albigowa, Handzlówka, Sonina, Rogóżno)
Tel.: (+48) 17 225 80 49, nr wewn. 153; 17 225 67 74, wewn. 152
e-mail: gopslancut@gminalancut.pl

 • przyjmowanie i obsługa wniosków na:
  • fundusz alimentacyjny
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia wychowawcze (500+)
  • ustawy za życiem
  • karty dużej rodziny

 


I PIĘTRO


REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

POK. 11
Tel.: (+48) 17 225 65 43, nr wewn. 111POK. 12
Tel.: (+48) 17 225 26 79, nr wewn. 110
e-mail: kadry@gminalancut.pl, ewidencja@gminalancut.pl POK. 14
Tel.: (+48) 17 225 50 80, nr wewn. 109; 17 226 32 41, wewn. 281
e-mail: j.banaszkiewicz@gminalancut.pl, oc@gminalancut.pl

 • zaopatrzenie w materiały
 • sprawy socjalno bytowe
 • archiwum zakładowe
 • zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
 • koordynacja działalności OSP
 • koordynacja działalności LKS


 

REFERAT ROLNICTWA, INICJATYW GOSPODARCZYCH I EKOLOGII

POK. 17
Tel.: (+48) 17 225 46 88, nr wewn. 112
e-mail: rolnictwo@gminalancut.pl

 •  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydawanie zaświadczeń o wprowadzeniu zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydawanie zaświadczeń o stwierdzeniu aktualności wpisu,
 • wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 • prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku, nadzór nad uprawami maku
 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • spory wodno prawne
 • problemy przeciwpowodziowe
 • sprawy w zakresie produkcji zwierzęcej, łowiectwa, leśnictwa
 • wpis do ewidencji gospodarstw agroturystycznych
 • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

POK. 17
Tel.: (+48) 17 225 65 46, nr wewn. 113
e-mail: ekologia@gminalancut.pl, skuzniar@gminalancut.pl

 • gospodarka odpadami
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów
 • wprowadzanie form ochrony przyrody
 • wydawanie opinii do koncesji górniczych oraz planów ruchu kopalń
 • składanie kwartalnych informacji do Marszałka o gospodarczym korzystaniu ze środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • ochrona dóbr kultury na terenie Gminy Łańcut
 • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi edukacja ekologiczna
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy przez podmioty gospodarcze i os. fizyczna


POK. 20
Tel.: (+48) 17 225 66 57, nr wewn. 116
e-mail: spr.wojskowe@gminalancut.pl, bkochman@gminalancut.pl, geodeta@gminalancut.pl

 • prowadzenie spraw wojskowych (rejestracja i kwalifikacjia wojskowa
 • prowadzenie spraw obronnych
 • sprawy związane z gospodarką gruntami komunalnymi: sprzedaż gruntów, wieczyste użytkowanie,dzierżawa, najem
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości
 • numeracja nieruchomości (nadanie numeru na nowe budynki)
 • ochrona gruntów rolnych


REFERAT SAMORZĄDU I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI

POK. 19
Biuro Rady Gminy 
Tel.: (+48) 17 225 62 58, nr wewn. 114
e-mail: brg@gminalancut.pl, biuro.rady@gminalancut.pl

 • obsługa Rady Gminy, Komisji Rady Gminy
 • obsługa samorządów mieszkańców wsi
 • ochronna informacji niejawnychII PIĘTRO


REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

POK. 22
Tel.: (+48) 17 225 66 59, nr wewn. 117
e-mail: glksieg@gminalancut.pl

 • księgowość analityczna budżetu gminy
 •  wydatki
 • wynagrodzenia

 


POK. 23
Tel.: (+48) 17 225 66 61, nr wewn. 118
e-mail: ksiegowosc@gminalancut.pl

 •  prowadzenie spraw w zakresie finansowania inwestycji
 • ewidencja wpłat ludności na zadania inwestycyjne
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT
 • przygotowanie rachunków do wypłaty
 • księgowość analityczna i syntetyczna w zakresie sum depozytowych


REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

POK. 25
Tel.: (+48) 17 225 67 62, nr wewn. 119
e-mail: inwestycje@gminalancut.pl

 • obsługa inwestycji gminnych
 • gospodarka lokalami gminnymi
 • utrzymanie lokali komunalnych


POK. 26
Tel.: (+48) 17 225 67 94, nr wewn. 120
e-mail: budownictwo@gminalancut.plPOK. 27
Tel.: (+48) 17 225 69 15, nr wewn.154
e-mail: m.bursztyn@gminalancut.pl

 •  obsługa inwestycji oświatowych


POK. 28

Tel.: (+48) 17 225 68 57, nr wewn. 122
e-mail: drogi@gminalancut.pl

 •  prowadzenie spraw w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg


REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH I PROMOCJI

POK. 29
Tel.: (+48) 17 224 60 92 nr wewn. 280
e-mail: a.szpytma@gminalancut.pl

 • poszukiwanie możliwości pozyskania środków pomocowych
 • opracowywanie planów i programów gospodarczych
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji dla pozyskania funduszy pomocowych
 • współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych
 • pomoc, doradztwo i współpraca przy sporządzaniu wniosków i realizacji programów dla jednostek organizacyjnych gminy


e-mail: bip@gminalancut.pl

 • obsługa BIP, strony internetowej, facebooka
 • skład czasopisma Głos Gminy Łańcut


CENTRUM OŚWIATY GMINY ŁAŃCUT

WYSOKA 49, 37-100 ŁAŃCUT
Tel.: (+48) 17 225 63 63
e-mail: centrumoswiaty@gminalancut.pl

 •  prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z oświatą na terenie Gminy Łańcut
 • prowadzenie obsługi kadrowej COGŁ, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
 • przygotowanie i kompletowanie wniosków emerytalno rentowych
 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
 • wystawianie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych
 • opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw osobowych


Tel.: (+48) 17 225 87 70

 • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki finansowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
 • organizowanie i naliczanie wypłat wynagrodzeń dla szkół i gimnazjów
 • dokonywanie wypłat zasiłków rodzinnych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 • sporządzanie rocznych planów finansowych dla podległych jednostek
 • księgowanie dokumentów finansowo księgowych obejmujących wydatki budżetowe podległych jednostek
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji przedszkoli
 • prowadzenie obsługi finansowo księgowej funduszu świadczeń socjalnych dla szkół, gimnazjów i przedszkoli
 • dekretowanie dokumentów finansowo księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie spraw w zakresie obsługi kasy
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij