Zamknij
Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut
 • Gmina Łańcut

Gmina Łańcut

ul. A. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
NIP 815 16 32 222
Tel.: 17 225 22 64
fax.: 17 225 65 36

 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek      7:00-16:30
wtorek - piątek 7:00-15:00

Strona główna

Pomoc społeczna

 

I. Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej: 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej /Dz.U.z 2013r. poz.182 z póź.zm./

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń
 • pracy socjalnej
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analizie i ocenie zjawisk rodzacych zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii 

II. Świadczenia z pomocy społecznej:

 •  świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
  • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców
  • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
 • świadczenie niepieniężne
  • praca socjalna
  • bilet kredytowany
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • pomoc rzeczowa w tym na ekomiczne usamodzielnienie
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne
  • interwencja kryzysowa
  • schronienie
  • posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • mieszkanie chronione
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Komu przysługują świadczenia pieniężne:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł 
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł 
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Co należy zrobić aby skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej?

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon opiekuńczy, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby. On to poinformuje klienta o przysługujacych mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.

 

UG Łańcut
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
Mapa Gminy Sołectwo Kraczkowa Sołectwo Cierpisz Sołectwo Handzlówka Sołectwo Albigowa Sołectwo Wysoka Sołectwo Sonina Sołectwo Głuchów Sołectwo Kosina Sołectwo Rogóżno
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij