Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24:
Wiadomości z Polski i Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Język Polski   Język Angielski   Język Niemiecki
Znajdujesz się w: Start / URZĄD GMINY / Serwis urzędowy

Gmina Łańcut
ul. Adama Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut
Tel.: 17 225 22 64
E-mail: ug@gminalancut.pl
 - obwieszczenie_wojta_30_12_2010.jpg więcej

ZS Wysoka
Sołtys
Zarządzanie kryzysowe
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Centrum Kultury Gminy Łańcut
Amatorska Liga Siatkówki
Lokalna Grupa Działania ZIEMIA ŁAŃCUCKA
Agrohurt
Podkarpacki Portal Pracy
PolskaNiezwykla.pl
e-podroznik
Łańcut GADA
Gdzie jest burza

Serwis urzędowy

 

URZĄD GMINY ŁAŃCUT
ul. Adama Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta przyjmują strony w poniedziałki 13.00 - 15.00

Sekretariat: pok. 16 (I p)
tel.: (+ 48 17) 225-22-65  fax (+48 17) 225-65-36
e-mail:
ug@gminalancut.pl

 • bieżąca obsługa stron
 • prowadzenie dziennika podawczego
 • obsługa środków łączności tj. centrali telefonicznej, faxu, poczty elektronicznej

Wójt Gminy: pok. 16 (I p)
tel.: (+48 17) 225-31-47, 225-66-03
e-mail:
wojt@gminalancut.pl

Sekretarz Gminy: pok. 15 (I p)
tel. (+48 17) 225-25-24, nr centrex 107
e-mail:
sekretarz@gminalancut.pl

Skarbnik Gminy: pok. 15 (I p)
tel.: (+48 17) 225-62-91 nr centrex 108
e-mail:
skarbnik@gminalancut.pl

 • udzielanie informacji na temat budżetu gminy dochodów i wydatków budżetowych
 • udzielanie informacji na temat wysokości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz spraw związanych z ich ewentualnym umorzeniem, odroczeniem

 


PARTER

BIURO INFORMACYJNE

POK. 5 - hol
Tel.: (+48 17) 225-22-64, nr centrex 103

 

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

POK. 3
Tel.: (+48 17) 225-68-59, 225-69-06 nr centrex 123, 125
e-mail: podatki@gminalancut.pl

wymiar i pobór:

 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od środków transportu
 • podatku od posiadania psów
 • sprawy dotyczące umorzeń podatku
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
 • wydawanie zaświadczeń o:
  • stanie majątkowym
  • dochodowości z gospodarstwa rolnego
  • nie zaleganiu w spłacie zobowiązań pieniężnych
  • wartości bonów paliwowych

POK. 4
Tel.: (+48 17) 225-69-05, nr centrex 124

 • obsługa kasy
 • prowadzenie spraw w zakresie księgowości i inkasa czynszu mienia gminnego

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

POK. 1,2,6,8,9
Tel.: (+48 017) 225-62-57, 225-81-90, 225-81-91, 225-69-14, 225-33-51, nr centrex 130, 131, 132, 143, 387
e-mail:
gops@gminalancut.pl

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 

 


I PIĘTRO

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH

POK. 11
Tel.: (+48 17) 225-65-43, nr centrex 111
przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych

 •  
  • pierwszy dowód
  • zmiana danych zawartych w dowodzie
  • upływ terminu ważności dowodu
  • zmiana wizerunku twarzy
  • uszkodzenie dowodu
  • inne
  • prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

POK. 12
Tel.: (+48 17) 225-26-79, nr centrex 110

e-mail: kadry@gminalancut.pl

POK. 14
Tel.: (+48 17) 225-50-80, nr centrex 109
e-mail:
j.banaszkiewicz@gminalancut.pl

 •  
  • zaopatrzenie w materiały
  • gospodarka lokalami w budynku UG oraz sprawy socjalno bytowe
  • archiwum zakładowe
  • Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
  • koordynacja działalności OSP
  • koordynacja działalności LZS i LKS

REFERAT SAMORZĄDU I ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI

POK. 19
Biuro Rady Gminy
Tel.: (+48 17) 225-62-58, nr centrex 114
e-mail:
brg@gminalancut.pl

 •  
  • obsługa Rady Gminy, Komisji Rady Gminy
  • obsługa samorządów mieszkańców wsi
  • ochronna informacji niejawnych

POK. 20
Tel.: (+48 17) 225-66-57, nr centrex 116
e-mail:
spr.wojskowe@gminalancut.pl

prowadzenie spraw wojskowych w tym:

 •  
  • rejestracji przedpoborowych,
  • poboru
  • prowadzenie spraw obronnych

REFERAT ROLNICTWA, INICJATYW GOSPODARCZYCH I EKOLOGII

POK. 17
Tel.: (+48 17) 225-46-88, nr centrex 112
e-mail:
rolnictwo@gminalancut.pl

 •  
  • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie zaświadczeń o wprowadzeniu zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wydawanie zaświadczeń o stwierdzeniu aktualności wpisu,
  • wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
  • prowadzenie spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych
  • wydawanie zezwoleń na uprawę maku, nadzór nad uprawami maku
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • spory wodno prawne
  • problemy przeciwpowodziowe
  • sprawy w zakresie produkcji zwierzęcej, łowiectwa, leśnictwa
  • wpis do ewidencji gospodarstw agroturystycznych
  • wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy usnanej za agresywną

POK. 17
Tel.: (+48 17) 225-65-46, nr centrex 113
e-mail: ekologia
@gminalancut.pl
skuzniar@gminalancut.pl

 •  
  • sprawy związane z gospodarką gruntami komunalnymi: sprzedaż gruntów, wieczyste użytkowanie,dzierżawa, najem
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości
  • numeracja nieruchomości (nadanie numeru na nowe budynki)
  • ochrona gruntów rolnych
  • zalesienia
  • gospodarka odpadami
  • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości
  • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów
  • wprowadzanie form ochrony przyrody
  • wydawanie opinii do koncesji górniczych oraz planów ruchu kopalń
  • składanie kwartalnych informacji do Marszałka o gospodarczym korzystaniu ze środowiska za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Ochrona dóbr kultury na terenie Gminy Łańcut
  • organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi edukacja ekologiczna
  • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy przez podmioty gospodarcze i os. fizyczna

II PIĘTRO

REFERAT INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

POK. 25
Tel.: (+48 17) 225-67-62, nr centrex 119
e-mail:
inwestycje@gminalancut.pl

 •  
  • obsługa inwestycji gminnych
  • gospodarka lokalami gminnymi
  • utrzymanie lokali komunalnych

POK. 26
Tel.: (+48 17) 225-67-94, nr centrex 120
e-mail:
budownictwo@gminalancut.pl

POK. 27
Tel.: (+48 17) 225-68-09, nr centrex 121
e-mail:
jpelc@gminalancut.pl

 •  
  • obsługa inwestycji gminnych
  • nadzór inwestorski nad remontami lokali komunalnych

POK. 28
Tel.: (+48 17) 225-68-57, nr centrex 122
e-mail:
ela@gminalancut.pl

 •  
  • prowadzenie spraw w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg
  • prowadzenie dokumentacji postępowań o zamówienia publiczne

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

POK.22
Tel.: (+48 17) 225-66-59, nr centrex 117
e-mail: glksieg
@gminalancut.pl
księgowość analityczna budżetu gminy

 •  
  • wydatki
  • wynagrodzenia

POK. 23
Tel.: (+48 17) 225-66-61, nr centrex 118
e-mail: ksiegowosc
@gminalancut.pl

 •  
  • prowadzenie spraw w zakresie finansowania inwestycji
  • ewidencja wpłat ludności na zadania inwestycyjne
  • prowadzenie ewidencji podatku VAT
  • przygotowanie rachunków do wypłaty
  • księgowość analityczna i syntetyczna w zakresie sum depozytowych

GMINNY OŚRODEK INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

POK. 29
Tel.: (+48 17) 224- 60-92 nr centrex 280
e-mail:
oie@gminalancut.pl, gci@gminalancut.pl

 •  
  • udzielanie informacji dotyczących problematyki integracji europejskiej
  • wskazanie źródeł informacji europejskiej
  • wybrane strony www

e-mail: bip@gminalancut.pl

 •  
  • obsługa BIP i strony internetowej

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO FINANSOWY OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

POK. 30
Tel.: (+48 17) 225-31-17, nr centrex 150
e-mail:
zafosip.bud@gminalancut.pl

 •  
  • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z oświatą na terenie Gminy Łańcut
  • prowadzenie obsługi kadrowej ZAFOSiP, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
  • przygotowanie i kompletowanie wniosków emerytalno rentowych
  • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
  • wystawianie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych
  • opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw osobowych

POK. 31
Tel.: (+48 17) 225-80-49, nr centrex 153

 •  
  • prowadzenie spraw w zakresie gospodarki finansowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
  • organizowanie i naliczanie wypłat wynagrodzeń dla szkół i gimnazjów
  • dokonywanie wypłat zasiłków rodzinnych i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
  • sporządzanie rocznych planów finansowych dla podległych jednostek
  • księgowanie dokumentów finansowo księgowych obejmujących wydatki budżetowe podległych jednostek
  • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji przedszkoli
  • prowadzenie obsługi finansowo księgowej funduszu świadczeń socjalnych dla szkół, gimnazjów i przedszkoli

POK. 31
Tel.: (+48 17) 225-69-15, nr centrex 154

  •  
   • dekretowanie dokumentów finansowo księgowych
   • sporządzanie sprawozdań finansowych
   • prowadzenie spraw w zakresie obsługi kasy
   • organizowanie i prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych w obsługiwanych jednostkach
   • dokonywanie przeglądów technicznych obiektów oświatowych

 


 

UG Łańcut
Facebook
Położenie Gminy Łańcut
Biuletyn Informacji Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
pseap
e-mapa
Wybory prezydenckie
Gmina Łańcut w obiektywie
Głos Gminy Łańcut
Album Gminy Łańcut
28 marca 2017
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Anieli, Kasrota, Soni
Pytanie do wójta
Foto galeria
Mapa dojazdu
Baza firm
Forum gminne
Zwierzęta bezdomne
PIORIN komunikaty
Jesteś 586753
osobą która odwiedza ten portal.
   Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x