Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

Ogłoszenie o konsultacjach (pobierz pdf)

Program współpracy (pobierz pdf)

Formularz zgłaszania opinii (pobierz pdf)