rewitalizacja krzaki

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

Cel:  ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych Gminach wchodzących w skład ROF.

W Gminie Łańcut projekt obejmuje:

 • Modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie wraz ze zmianą i dostosowaniem pomieszczeń drugiego piętra i poddasza na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniora.
 • Utworzenie przestrzeni wspólnej w Kosinie mającej na celu zagospodarowanie terenu poprzez budowę sceny taneczno-widowiskowej, altany z grillem, wykonanie alejek spacerowych. Przestrzeń zostanie połączona z Domem Seniora poprzez utworzenie ścieżki spacerowej.
 • Modernizację Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce poprzez odnowę głównego obiektu wraz ze sceną, zapleczem i podłogą taneczną, zagospodarowanie terenu oraz montaż obiektów małej architektury.
 • Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w Wysokiej poprzez wykonanie nowych niecek basenowych (z wykorzystaniem istniejących), modernizację istniejącego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz wykonanie instalacji solarnej. Dodatkowo wybudowany zostanie budynek zaplecza technologicznego do uzdatniania wody.

Zakończenie realizacji zakresu rzeczowego projektu – II kw. 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 101 081 250,22 zł

Wkład funduszy europejskich: 62 769 599,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn.

Całkowita wartość dla Gminy Łańcut: 7 799 774,65 zł

Wkład funduszy europejskich dla Gminy Łańcut:  4 419 794,72 zł

 

 • 0
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

rewitalizacja 2020 01

rewitalizacja 2020 02

rewitaliz tabl 2020 01

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obraz na stronie krzaki.jpg

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ŁAŃCUT NA LATA 2016-2022

Gmina Łańcut realizuje projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Obraz na stronie fept_11.07.2017.jpg

 


Obraz na stronie krzaki.jpg

16.03.2017 r.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut
 na lata 2016-2022 – podsumowanie konsultacji społecznych

 W dniach od 16 lutego do 13 marca 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022, które miały na celu zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń LPR.

Podsumowanie konsultacji społecznych pdf16.02.2017 r.

Obraz na stronie krzaki.jpg

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŁAŃCUT NA LATA 2016-2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022”. Dokument ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji. Wyznacza cele, które poprzez zaplanowane działania pozwolą na osiągnięcie wizji ujętej w LPR.

Konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022” mające na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących dokumentu, prowadzone będą w terminie od 16 lutego 2017 do 13 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Forma konsultacji:

 1. Zbieranie uwag i opinii w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można składać:

 • drogą elektroniczną na adres:   
 • osobiście w pokoju nr 29 w budynku Urzędu Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Łańcut.
 1. Spotkanie Zespołu ds. Wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut
 2. Prowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Gminy Łańcut www.gminalancut.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminalancut.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łańcut.​ Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag oznacza akceptację treści projektu opracowanego dokumentu.

Załączniki:

PROJEKT LPR Gmina Łańcut

Formularz zgłaszania uwag


09.02.2017 r.

KONSULTACJE  SPOŁECZNE

Informujemy, że w  terminie od  16 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. będą trwały konsultacje społeczne opracowanego projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022". Wszystkie informacje z tym związane zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łańcut w dniu 16 lutego 2017 r.

 

 


13.12.2016 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszam do zapoznania się z umieszczoną poniżej prezentacją zawierającą:

1. Informacje nt. założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022, w tym

a) Prezentację obszarów wyznaczonych do rewitalizacji

b) Wyniki badań ankietowych

2. Wizję i cele strategiczne dla obszarów wyznaczonych do rewitalizacji

3. Zadania inwestycyjne i społeczne zgłoszone do umieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Łańcut 

Prezentacja.odt

 

Wójt Gminy Łańcut zaprasza do zgłaszania członków do Zespołu ds. wdrażania LPR

Zgłoszenia kandydatów na członków do Zespołu ds. wdrażania LPRnależy przedkładać na przygotowanych dla Państwa formularzach do dnia 2 grudnia br. do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. Nr 29 lub pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej: .

Zespół ds. wdrażania LPR stanowił będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełnił będzie funkcję opiniodawczo - doradczą Wójta Gminy Łańcut, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Zespół reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Łańcut, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

 

Formularz zgłoszeniowy_zespółLPR(os.fizyczna)

Formularz zgłoszeniowy_zespółLPR(os.prawna)

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Kolejnym etapem prac zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak też społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w naszej Gminie.

Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Proszę zwrócić szczególną uwagę, iż wnioski społeczne i inwestycyjne powinny być ze sobą spójne i służyć wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów wskazanych do rewitalizacjiKażdy wniosek inwestycyjny musi znajdować uzasadnienie w powiązanym z nim wniosku społecznym.

Po zaakceptowaniu projektu przez Zespół ds. wdrażania LPR-u oraz po przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one wpisane do LPR-u, w celu zwiększenia ich szansy na pozyskanie dofinansowania w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020. 

Do projektów rewitalizacyjnych zakwalifikowane zostaną przedsięwzięcia o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

 

Przykładowe typy projektów inwestycyjnych to:

 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej,
 • przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont obszaru przestrzeni publicznej,
 • roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej,
 • budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej,
 • przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych,
 • przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 • realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną.

 

Natomiast przykładowe typy projektów społecznych to działania dotyczące:

 • zapobiegania zjawisku bezrobocia,
 • podniesienia bezpieczeństwa,
 • walki z patologiami społecznymi,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • rozwoju zasobów ludzkich.

 

Propozycje projektów należy zgłaszać na przygotowanych dla Państwa formularzach do dnia 2 grudnia br. do godz. 15.00 osobiście w Urzędzie Gminy Łańcut, pok. Nr 29 lub pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej: .

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami wniosków oraz dokumentami wskazującymi obszar wyznaczony do rewitalizacji znajdują się na stronie internetowej http://www.gminalancut.pl/ w zakładce REWITALIZACJA

Dodatkowych informacji dot. naboru udziela p. Agnieszka Szpytma tel. (17) 224 60 92.

  

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                                  Zbigniew Łoza

 

Wniosek o wpisanie zadania do LPR_INWESTYCJNE

Wniosek o wpisanie zadania do LPR__SPOŁECZNE

RAPORT_GMINA_ŁAŃCUT (listopad 2016)

OBSZAR_HANDZLÓWKA

OBSZAR_KOSINA

OBSZAR_KRACZKOWA

OBSZAR_WYSOKA

 

 • W związku z kontynuacją prac zmierzających do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 Wójt Gminy Łańcut bardzo serdecznie zaprasza na II WARSZTATY ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Obraz na stronie zaproszenie_na_ii_warsztaty1.jpg

Obraz na stronie zaproszenie_8.11.jpg

 

UG Łańcut