Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łańcut informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022r. 5 549 zł ( jest to dochód roczny, dochód miesięczny wynosi 462,42 zł).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 oraz przy ustalaniu wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w 2022r. .

Obwieszczenie można znaleźć na stronie: stat.gov.pl